Obavijest o plaćanju vrtića za srpanj i kolovoz

DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK
D U B R O V N I K
Dubrovnik 12. lipnja 2020.

O B A V I J E S T

 

Poštovani korisnici,

obavještavamo Vas da je istekao rok kojim ste bili oslobođeni plaćanja usluga Dječjih vrtića Dubrovnik.

Od 1. srpnja usluge Vrtića se naplaćuju sukladno Zaključku Gradskog vijeća Grada Dubrovnika o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja-korisnika usluga u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica u vlasništvu Grada Dubrovnika, Klasa: 601-01/15-01/08, Urbroj:2117/01-09-15-6 od 26. kolovoza 2015., i Zaključkom o izmjenama i dopunama Zaključka o načinu o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja-korisnika usluga u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica u vlasništvu Grada Dubrovnika, Klasa: 601-01/18-01/18, Urbroj:2117/01-09-18-03 od 6. srpnja 2018.

 

S poštovanjem,

Dječji vrtići Dubrovnik