Etički kodeks

Na temelju članka 32. stavak 1. alineja 4. Statuta Dječjih vrtića Dubrovnik (broj: 33/1-2007 – pročišćeni tekst) Upravno vijeće Dječjih vrtića Dubrovnik, na sjednici održanoj dana
05. travnja 2012. donosi ETIČKI KODEKS DJEČJIH VRTIĆA DUBROVNIK

 

I. TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

Etički kodeks Dječjih vrtića Dubrovnik (u daljnjem tekstu: Kodeka) sadržava skup pravila, moralnih i etičkih načela kojima se u svom profesionalnom i javnom djelovanju trebaju pridržavati svi djelatnici Dječjih vrtića Dubrovnik (u daljnjem tekstu: Vrtić).
Načela etičkog kodeksa primjenjuju se na odgovarajući način i na druge osobe koje nisu djelatnici Vrtića ali sudjeluju u radu i djelovanju Vrtića, ako i ukoliko se ponašanje i djelovanje tih osoba može izravno povezati s Vrtićem.
Izrazi navedeni u ovom etičkom kodeksu navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na sve osobe: muškog i ženskog spola.

 

Članak 2.

Kodeks se temelji se na načelima humanosti, moralnosti, ispravnosti te opće prihvaćenim i međunarodno usuglašenim društvenim vrijednostima koje su definirane i zaštićene međunarodnim pravom u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima (1948.) i Konvenciji UN o pravima djeteta (1995.) koje svi djelatnici Vrtića trebaju promicati.

 

Članak 3.

Postupci propisani Kodeksom ne uređuju prava, obveze i odgovornosti osoba koje u njima sudjeluju kao alternativa za građanske, kaznene, upravne ili stegovne (disciplinske) postupke uređene zakonima, drugim propisima i aktima vrtića
Mišljenje dano u postupku uređenom Kodeksom djeluje isključivo svojim autoritetom i treba služiti tumačenju Kodeksa i promociji etičkog ponašanja u Vrtiću. Ono ne veže druga tijela i nije upravni akt.

 

Članak 4.

Kodeks ima za cilj:

 • štititi prava i osobni integritet djece, roditelja i djelatnika Vrtića,
 • štititi načela koja predstavljaju temelj suradnje s djecom, roditeljima i suradnicima,
 • poticati zaposlenike na ostvarivanje ciljeva, prihvaćanju vrijednosti i načela iz ovog Kodeksa,
 • biti temelj za promišljanje i preispitivanje svakodnevnih postupaka
 • podizati kvalitetu odgoja u vrtiću, obitelji i široj zajednici.

 

II. SADRŽAJ KODEKSA

 

Članak 5.

Kodeks sadrži temeljna etička pravila ponašanja zaposlenika prema:
1. odgojno-obrazovnom radu i postupanju prema djeci
2. roditeljima – korisnicima usluga vrtića odnosno obitelji
3. ustanovi i suradnicima
4. osnivaču i široj zajednici
5. etička pravila ponašanja rukovoditelja prema zaposlenicima,
te odredbe o nadzoru poštivanja Kodeksa i prijelazne i završne odredbe.
Ovaj kodeks treba prihvatiti kao moralnu obvezu, a postavljene ciljeve i načela kao smjernice za odgovoran i profesionalan rad.

 

1. Etička pravila ponašanja prema odogojno-obrazovnom radu i postupanju prema djeci

 

Članak 6.

Polazeći od opće prihvaćene definicije djetinjstva kao posebnog i najznačajnijeg razdoblja u životu svakog pojedinca svi zaposlenici vrtića obvezni su podržavati dječji razvoj na načelima temeljnih ljudskih vrijednosti: istine, mira, ispravnog postupanja, poštenja, ljubavi i nenasilja.
Roditelji s punim povjerenjem upisuju svoju djecu u Vrtić te očekuju da će svi zaposlenici u svom radu postupati savjesno i odgovorno prema pravilima struke.

 

Članak 7.

Svi zaposlenici vrtića, osobito oni koji neposredno rade s djecom dužni su:

 • kontinuirano se stručno usavršavati te biti neprestano u tijeku sa suvremenim znanjima i profesionalnim spoznajama o njezi, odgoju i obrazovanju djece u razdoblju ranog djetinjstva
 • stvarati i održavati sigurno i zdravo okruženje koje će poticati dječji socijalni, emocionalni intelektualni i fizički razvoj
 • podržavati pravo svakog djeteta na igru i učenje do najviših mogućnosti u okviru zadanog programa
 • prepoznati i cijeniti jedinstvenost i potencijal kao i posebne slabosti svakog djeteta
 • integrirati djecu s posebnim potrebama u redovne odgojne skupine, te nastojati da ova djeca dobiju prikladnu podršku okoline
 • poštivati djetetov pogled na svijet, njegovo razumijevanje stvari i događaja,
 • upozoravati dijete na neprimjereno ponašanje na način koji nikako neće štetiti djeci t.j. ne koristiti riječi ili mjere koje dijete mogu povrijediti, poniziti, ismijati ili zastrašiti
 • apsolutno je zabranjeno fizičko kažnjavanje djece te svaka metoda psihološkog pritiska kojom se dijete dovodi u ponižavajući položaj ili se kod djeteta stvara osjećaj manje vrijednosti
 • stvarati uvjete u kojima će djeca razvijati sposobnost razumijevanja sebe i drugih, razvijati samokontrolu i sposobnost razlikovanja primjerenog od neprimjerenog ponašanja prema ljudima, stvarima i prirodi
 • ne sudjelovati u aktivnostima koje diskriminiraju djecu, bilo da im se uskraćuju prava, daju posebne privilegije ili ih se isključuje iz programa ili aktivnosti s obzirom na rasu, etičku pripadnost, religiju, spol, zdravstveno stanje, nacionalno podrijetlo, jezik, sposobnosti, društveni status, ponašanje ili uvjerenja njihovih roditelja
 • osigurati djeci prostor, vrijeme i sredstva za spontanu igru
 • neprestano brinuti za sigurnost prostora u kojemu borave djeca te sprava i igračaka na vanjskom prostoru
 • surađivati i savjetovati se s obitelji te zatražiti mišljenje stručnjaka u cilju maksimalnog razvoja potencijala djeteta
 • o sumnji ili saznanju o bilo kakvom obliku fizičkog ili psihičkog nasilja nad djetetom ili o bilo koje drugom društveno neprihvatljivom ponašanju koje može štetiti tjelesnom razvoju ili psihičkom integritetu djeteta, zaposlenici su dužni u najkraćem mogućem roku izvijestiti ravnatelja Vrtića, koji je o tome obvezan izvijestiti nadležne institucije.

 

2. Etička pravila ponašanja prema roditeljima – korisnicima usluga vrtića odnosno obitelji

 

Članak 8.

U odnosu prema roditeljima odnosno obitelji zaposlenici Vrtića dužni su:

 • poštovati i uvažavati roditelja kao partnera
 • njegovati otvoreni dijalog s roditeljima
 • uvažavati pravo roditelja da bude informiran o programu Vrtića kao i pravo na aktivno sudjelovanje u realizaciji programa, ne zadirući pritom u stručnu kompetenciju Vrtića
 • upoznavati roditelje s ciljevima kojima Vrtić teži, sadržajima, metodama te sredstvima odgojno-obrazovnog rada te o specifičnostima predškolskog odgoja i značaju pravilnih odgojnih postupaka prema djeci
 • pružati stručnu pomoć roditeljima u odgoju njihove djece, te upozoravati na eventualno neprimjerene odgojne postupke
 • poštovati posebnosti svake obitelji
 • poticati roditelje na aktivno uključivanje u planiranje i realizaciju raznih aktivnosti
 • uvažavati različita uvjerenja u vezi odgoja djece
 • uvažavati roditelje kada je riječ o primjedbama vezanim za odgojne postupke odgojitelja i rješavati eventualne razmirice na profesionalnoj razini
 • u slučaju kada se uvjerenja roditelja u potpunosti razilaze s usmjerenjem Vrtića, nastojati pronaći najprihvatljivije rješenje za dijete
 • s informacijama o djetetu ili obitelji koje roditelji ili djeca povjere, postupati odgovorno i čuvati ih kao povjerljive.

 

3. Etička pravila ponašanja prema ustanovi i suradnicima

 

Članak 9.

Od zaposlenika Vrtića se očekuje da odgovorno, savjesno, profesionalno i etički besprijekorno ispunjavaju svoje radne obveze.
U svojem djelovanju zaposlenici moraju slijediti načela objektivnosti, nepristranosti, razboritosti, korektnosti, dijaloga, tolerancije i pravednosti na način koji isključuje svaku diskriminaciju, zlostavljanje, uznemiravanje ili iskorištavanje.
Zaposlenici ne smiju dopustiti da osobni interesi i odnosi rezultiraju situacijama koje mogu utjecati na mogućnost objektivnog prosuđivanja te etičkog i profesionalnog obavljanja radnih obveza.Članak 10.

U smislu članka 9. ovoga Kodeksa svi zaposlenici dužni su:

 • odgovorno i savjesno provoditi program rada Vrtića
 • razvijati poštovanje i povjerenje među suradnicima
 • poštovati stručnu autonomiju, kompetenciju te inicijativu među suradnicima, kao i redovitu poslovnu hijerarhiju
 • poticati i njegovati timski oblik rada
 • njegovati dobre međuljudske odnose među zaposlenicima bez predrasuda i na temelju međusobnog poštovanja, kolegijalnosti, uvažavanja, te profesionalnoj i ljudskoj solidarnosti
 • poticati osamostaljivanje i napredovanje mlađih zaposlenika
 • izbjegavati sukobe interesa koji mogu uzrokovati obiteljski odnosi, blisko prijateljstvo, antagonizmi i druge izvanvrtićke djelatnosti kako one ne bi bile u sukobu s profesionalnim obvezama u Vrtiću
 • upozoriti drugog zaposlenika na neetičko ili nekompetentno ponašanje ukoliko ga primijeti i pri tome postupati korektno i obazrivo
 • nedopustiv je svaki oblik nepotizma
 • ne iznositi svjesno neistine
 • službene stavove iznositi samo u skladu s ovlastima
 • suzdržavati se od davanja izjava ili intervjua predstavnicima tiska i drugih sredstava priopćavanja, kao i trećim osobama, te davanja ikakvih obavijesti u vezi s poslovanjem ili ustrojem rada vrtića bez prethodnog odobrenja ravnatelja Vrtića
 • u svim oblicima javnih nastupa i djelovanja u kojima zaposlenici predstavljaju Vrtić postupati u skladu s najvišim etičkim i profesionalnim standardima
 • u postupanju izvan radnog vremena paziti da se ne povrijedi ugled Vrtića
 • paziti da odjeća bude čista, uredna te primjerena pozivu koji obavljaju
 • sa suradnicima izmjenjivati stručnu literaturu, iskustvo i informacije iz struke
 • sudjelovati u planiranju i provođenju zajedničkih zadaća odnosno projekata Vrtića

 

4. Etička pravila ponašanja prema osnivaču i široj zajednici

 

Članak 11.

U cilju unapređivanja kvalitete života djece u Vrtiću i široj zajednici, Vrtić mora doprinositi stvaranju uvjeta za kvalitetno djetinjstvo u sredini u kojoj Vrtić djeluje.

 

Članak 12.

U smislu članka 11. Kodeksa Vrtić je dužan:

 • osnivaču jamčiti zakonitost i učinkovitost rada, redovito ga izvješćivati i konzultirati,
 • osmišljavati i stvarati kvalitetne programe uvažavajući socijalne i kulturne posebnosti kraja,
 • poticati suradnju među institucijama u neposrednoj okolini,
 • raznim aktivnostima djelovati na širu zajednicu, na proširivanje svijesti o značaju razdoblja ranog djetinjstva,
 • ukazivati na potrebu osiguranja optimalnih uvjeta za boravak djece u Vrtiću i provođenje kvalitetnih programa,
 • podupirati razvojnu politiku i donošenje propisa za dobrobit djece i korisnika Vrtića.

 

5. Etička pravila ponašanja rukovoditelja prema zaposlenicima

 

Članak 13.

Vrtić svakom zaposleniku mora osigurati ostvarivanje svih ljudskih prava i poštovanje prava zajamčenih Ustavom i zakonima Republike Hrvatske. Prava zaposlenika mogu se ograničiti samo radi ostvarenja prava drugih zaposlenika i općeg interesa, u skladu s ciljevima Vrtića i u mjeri u kojoj je to prijeko potrebno.
Nedopustiv je svaki oblik neposredne ili posredne diskriminacije temeljen na vjerskom opredjeljenju, etničkoj ili nacionalnoj pripadnosti, rasi spolu, spolnoj orijentaciji, životnom stilu, imovinskom stanju, podrijetlu, obiteljskom ili bračnom statusu, trudnoći, obiteljskim obvezama, godinama, invalidnosti, tjelesnom izgledu, političkom opredjeljenju i zdravstvenom stanju.
Svim zaposlenicima treba priznati pravo na nesmetan profesionalni razvoj i usavršavanje u mjeri u kojoj se pritom ne narušava isto pravo druge osobe.

 

Članak 14.

U smislu odredbi članka 13. ovog Kodeksa, rukovoditelj Vrtića dužan je:
– u komunikaciji sa zaposlenicima poštovati načelo jednakosti i pravednosti na način koji isključuje svaku diskriminaciju, zlostavljanje, uznemiravanje ili iskorištavanje
– stvarati radne uvjete koji kod zaposlenika njeguju kompetenciju, samopoštovanje i samopouzdanje, kao i uvjete za razvijanje socijalnog partnerstva unutar ustanove
– motivirati zaposlenike i omogućavati im stvaralački rad, slobodno izražavanje stavova, mišljenja i ideja
– osigurati uvjete za kontinuirano stručno usavršavanje zaposlenika suvremenim znanjima i profesionalnim spoznajama o njezi, odgoju i obrazovanju djece u razdoblju ranog djetinjstva
– osigurati jednake uvjete napredovanja svim zaposlenicima na temelju ispunjavanja profesionalnih obveza
– pratiti rad zaposlenika, pružati im stručnu pomoć i davati im povratne informacije
– davati potporu u rješavanju mogućih problema ili poteškoća
– svaku ocjenu, preporuku ili prijekor prema zaposleniku temeljiti na stručnim argumentima.

 

III. NADZOR POŠTOVANJA KODEKSA

 

Članak 15.

Sva tijela i zaposlenici vrtića koji su na dan stupanja na snagu ovog Kodeksa u radnom odnosu u Vrtiću dužni su se pridržavati načela ovog Kodeksa u svakodnevnom radu.
Svaki zaposlenik koji će zasnovati radni odnos nakon stupanja na snagu ovog Kodeksa, prije sklapanja ugovora o radu, dužan je upoznati se sa njegovim odredbama.

 

Članak 16.

Radi savjetovanja Vrtića u pitanjima ostvarenja načela iz ovoga Kodeksa te razvoja i primjene etičkih standarda u Vrtiću osniva se Etičko povjerenstvo.
Etičko povjerenstvo donosi mišljenje o načelnim pitanjima kao i usklađenosti ponašanja u konkretnim slučajevima s načelima i odredbama Kodeksa.

 

Članak 17.

Povjerenstvo čine predsjednik i dva člana koje imenuje ravnatelj uz suglasnost Odgojiteljskog vijeća.
Mandat članova Povjerenstva traje tri godine.
Ravnatelj osigurava uvjete za rad Povjerenstva.

 

Članak 18.

Postupak pred Povjerenstvom pokreće se pisanim zahtjevom roditelja, zaposlenika, ravnatelja, Upravnog vijeća, predstavničkog ili izvršnog tijela osnivača ili na vlastitu inicijativu, za davanje mišljenja o sukladnosti određenog djelovanja ili ponašanja s načelima i pravilima Kodeksa.
Zahtjev mora biti u pisanom obliku, obrazložen, argumentiran i potpisan od strane podnositelja zahtjeva. Po anonimnim zahtjevima Etičko povjerenstvo neće postupati.
Uz zahtjev se mogu podnijeti i relevantne isprave i materijal, kao i navodi o odredbama Kodeksa u vezi s kojima se traži mišljenje.

 

Članak 19.

Zahtjev se dostavlja Etičkom povjerenstvu putem Tajništva vrtića.
Nakon primitka zahtjeva predsjednik Etičkog povjerenstva saziva sastanak Povjerenstva u roku 15 dana od dana primitka zahtjeva.
Povjerenstvo može od podnositelja zahtjeva tražiti dodatna razjašnjenja i obavijesti.
Ako se u zahtjevu traži mišljenje o konkretnom slučaju, Povjerenstvo može zatražiti očitovanje i razjašnjenje od zainteresiranih osoba.
Ako podnositelj zahtjeva traži ispitivanje etičnosti ponašanja određenog zaposlenika Vrtića, istom se mora omogućiti da se izjasni o relevantnim navodima i iznese svoje argumente.
Ukoliko je prigovor podnijet protiv člana Povjerenstva, prekida mu se mandat za vrijeme odlučivanja.

 

Članak 20.

Povjerenstvo daje svoje mišljenje isključivo na temelju navoda i podataka iz zahtjeva, priloga uz zahtjev i dodatnih razjašnjenja i očitovanja podnositelja zahtjeva i drugih osoba.
Povjerenstvo ne provjerava navode iz zahtjeva i očitovanja niti ima istražne ovlasti utvrđivati činjenice po vlastitoj inicijativi.
Ako se navodi o činjenicama iz zahtjeva i navodi o činjenicama iz očitovanja razlikuju, a o istinitosti spornih tvrdnji ne može se zaključiti iz materijala koji je podnesen u postupku, povjerenstvo će tu okolnost navesti u svome mišljenju te se ograničiti na davanje mišljenja o načelnom pitanju.
Ako Povjerenstvo zaključi da nije nadležno za davanje mišljenja, o tome će obavijestiti podnositelja zahtjeva uz objašnjenje o nemogućnost donošenja mišljenja.
Mišljenje se donosi u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva i dostavlja podnositelju zahtjeva i obavještava ravnatelja.
Ako mišljenje nije dano jednoglasno, član Povjerenstva koji je imao različito mišljenje može svoje izdvojeno mišljenje priložiti uz mišljenje povjerenstva.

 

Članak 21.

Ako je povredom ovog Kodeksa došlo do povrede zakona, drugog propisa ili općih akata Vrtića, ravnatelj je dužan o tome izvijestiti nadležno tijelo ili poduzeti odgovarajuće mjere koje su u njegovoj nadležnosti.

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 22.

Etičko povjerenstvo imenovat će se u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Kodeksa.

 

Članak 23.

Ovaj Kodeks stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči Vrtića.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Matija Čale Mratović, v.r.

 

Ovaj Kodeks objavljen je na oglasnim pločama svih vrtića dana 10. travnja 2012.

RAVNATELJICA
Boja Milan Mustać, v.r.

Skip to toolbar