Javno informiranje

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine broj 25/13, 85/15) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija. Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti omogućiti pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna upotreba znači upotrebu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili javnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, drugačije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene.

Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu upotrebu.

„Informacija“ je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).
Pravo na pristup informaciji predstavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, a ne obuhvaća i pravo traženja od tijela javne vlasti na povezivanje, tumačenje, odnosno izrađivanje.

Dječji vrtići Dubrovnik omogućuju pristup informacijama:

 1. Pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama tijela javne vlasti ili u javnom glasilu radi informiranja javnosti.
 2. Davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
 •   neposrednim davanjem informacija
 •  davanje informacije pisanim putem
 •  uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže  traženu informaciju  dostavljanjem preslika dokumenata koji sadrže  traženu informaciju
 •  na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Način ostvarivanja prava na pristup informaciji

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva službeniku za informiranje Dječjih vrtića Dubrovnik. Ako je zahtjev podnesen usmeno, sastaviti će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.
Zahtjev se  podnosi:

 • Pisanim putem na adresu: DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK, Iva Vojnovića 34, 20000 Dubrovnik
 • Elektroničkom poštom na adresu: tajnica@vrtici-du.hr i administracija@vrtici-du.hr
 • Usmeno na zapisnik u prostorijama Vrtića na adresi Iva Vojnovića 34, svakim radnim danom od 8,00 do 11,00 sati.
 • Putem telefona na broj 020/332 400 i 020 333 402, u kojem se slučaju sastavlja službena zabilješka.

Podnositelj zahtjeva nije obavezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Naknada za pristup informacijama

Naknada za uporabu informacija koje se objavljuju besplatno putem interneta, ne naplaćuje se. Na pristup informacijama u postupcima pred Dječjim vrtićima Dubrovnik ne naplaćuju se upravne i sudske pristojbe.

Sukladno članku 19. Stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine broj 25/13, 85/15) Dječji vrtići Dubrovnik mogu tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, sukladno članku 17. ovog Zakona, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije.

Na zahtjev korisnika tijelo javne vlasti dužno je dostaviti način izračuna naknade. Kriterije za određivanje visine naknade i način naplate naknade propisala je Povjerenica za informiranje, Klasa: 008-03/13-01/68, Urbroj: 401-01/01-14-04 od 24. siječnja 2014. godine.

Ograničenje prava na pristup informacijama

Tijelo javne vlasti uskratiti će pravo na pristup informacijama ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka, kao i u drugim slučajevima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN, broj 25/13, 85/15) odnosno posebnim propisima.

Pravo na ponovnu uporabu informacija

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drugačije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu,
U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad je to moguće i primjereno. Tijelo javne vlasti nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacija, te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim podataka iz članka 18. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine broj 25/13) navesti i:

 • informacije koje želi ponovno upotrijebiti
 • način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija

svrhu u koju želi ponovo upotrijebiti informacije ( komercijalna ili nekomercijalna).

Naknada za ponovnu upotrebu informacija koje se objavljuju besplatno putem interneta, ne naplaćuje se.

Dječji vrtići Dubrovnik mogu naplatiti naknadu za ponovnu upotrebu informacija, sukladno članku 2. Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije koje je donijela Povjerenica za informiranje Klasa: 008-03/13-01/68, Urbroj: 401-01/01-14-04 od 24. siječnja 2014. godine.