Odluka o umanjenju cijene vrtićkih usluga zbog epidemije koronavirusa

Dubrovnik, travanj 2021.

Korisnici usluga Dječjih vrtića Dubrovnik imaju pravo na umanjenje cijene korištenja istih na sljedeći način:
1. u slučaju da korisnik ne koristi vrtićke usluge cijeli mjesec mjesečna cijena programa umanjuje se za 50%,
2. u slučaju da korisnik ne koristi vrtićke usluge najmanje 11 radnih dana u kontinuitetu dnevnica se umanjuje za 50% za svaki dan izostanka
Da bi se mogla koristiti navedena umanjenja iz točke 1. i 2. ove Odluke korisnici vrtićkih usluga dužni su putem e-mail adrese djecje-uplate@vrtici-du.hr dostaviti popunjeni obrazac (obavijest o nepohađanju vrtića koji se nalazi se na mrežnim stranicama vrtića) najmanje tri (3) dana prije početka korištenja iste.
Umanjenje cijene za korištenje vrtićkih usluga moguće je koristiti po jednoj osnovi i to onoj osnovi koja je povoljnija za korisnika istih.
Ova Odluka vrijedi od 1. travnja 2021. do opoziva.

Odluka o umanjenju cijene

Obrazac – obavijest o nepohađanju vrtića

Skip to toolbar