Oglas za upis u dječje jaslice i vrtić u pedagošku 2020./2021. godinu

Sukladno odredbama članka 7. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u dječje jaslice i vrtiće KLASA:601-02/19-02/01, URBROJ:2117-110-01-19-01 od 22. ožujka 2019., a na temelju Odluke Upravnog vijeća Dječjih vrtića Dubrovnik donesene na 72. sjednici dana 24. travnja 2020., Dječji vrtići Dubrovnik objavljuju

O G L A S

 za upis djece u dječje jaslice i vrtić u pedagošku 2020. /2021. godinu

(početak rada jaslica – vrtića 1. rujna 2020.)

Zahtjevi za upis djece podnose se isključivo online putem aplikacije za upis koja se nalazi na web stranici Dječjih vrtića Dubrovnik www.vrtici-du.hr od 04. lipnja do 12. lipnja 2020. do 24:00 sata kada se aplikacija automatski zatvara.                

Zahtjev za upis mogu podnijeti roditelji/skrbnici koji imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika, za djecu koja navršavaju:

– za JASLICE:  jednu godinu života do 31.8.2020.

– za VRTIĆ (jutarnji i skraćeni popodnevni program): tri godine života do 31.8.2020.

 Djeca se upisuju u jaslice/vrtić uz primjenu prednosti i bodovanja sukladno Pravilniku o mjerilima i postupku upisa djece u dječje jaslice/vrtić KLASA:601-02/19-02/01, URBROJ:2117-110-01-19-01 od 22. ožujka 2019. godine. 

Nepravovremeni zahtjevi, zahtjevi podnositelja koji ne ispunjavaju uvjet prebivališta (članak 5.) i dobi djeteta (članak 16.) odbijaju se.

Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za upis roditeljima će se putem e-maila ili aplikacije za upis dati termin inicijalnog razgovora na kojem su nazočni roditelji (može biti samo jedan roditelj), dijete koje se upisuje i stručna služba Vrtića.

Lista prvenstva objavit će se najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava za upis na web stranici Vrtića, a obavijest o upisu podnositelji zahtjeva ( roditelji odnosno skrbnici) mogu vidjeti u aplikaciji putem koje su isti podnijeli.

Nakon podnesenog zahtjeva podnositelji će dobiti šifru pod kojom se mogu pronaći na Listi prvenstva.

Podnositelji zahtjeva imaju pravo na izjavljivanje prigovora Upravnom vijeću u vezi broja bodova i utvrđenog rasporeda na Listi prvenstva u roku od 8 dana od dana objavljivanja Liste prvenstva.

Sve informacije u vezi upisa mogu se dobiti na kontakt-telefone: 332-400 i 333-402 te putem e-maila: tajnica@vrtici-du.hr svakog radnog dana, u vremenu od 08:00 do 12:00 sati.

Ukoliko ne dobijete odgovor putem poziva molimo Vas da pošaljete e-mail na prethodno navedenu adresu.

NAPOMENA: Zbog pandemije uzrokovane COVIDOM-19 Upravno vijeće zadržava pravo izmjena u svezi upisa (rok objavljivanja liste i sl.) ukoliko to bude potrebno. U slučaju bilo kakvih promjena mole se podnositelji zahtjeva da prate web stranicu Dječjih vrtića Dubrovnika.

Lista prvenstva ne može biti objavljena bez prethodno obavljenog inicijalnog razgovora, a isti će se obaviti u skladu sa propisima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kada to bude moguće.

Podnositelji zahtjeva su dužni prijave podnositi uredne i čitljive na način da se skenira ili slika svaka stranica dokumenta, u protivnom će se iste odbijati.

Potrebna upisna dokumentacija:

1. OSNOVNA DOKUMENTACIJA

 • zahtjev za upis – podnosi se prilikom same prijave u aplikaciju
 • dokaz o prebivalištu za oba roditelja odnosno skrbnika (uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice), potvrda o prijavljenom boravištu za strance za oba roditelja odnosno skrbnika
 • karton imunizacije djeteta (skenirati ili slikati svaku stranicu), odnosno potvrda u slučaju kontraindikacija koja je izdana od nadležnog pedijatra
 • ispunjen upisni upitnik – preuzeti na web stranici vrtića

2. OSTALA DOKUMENTACIJA – OSTVARIVANJE PREDNOSTI

 • Potvrda o radnom statusu majke – za zaposlene elektronički zapis (potvrda) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO o prijavama na mirovinsko osiguranje (ispis staža), ne stariji od 30 dana računajući od dana podnošenja zahtjeva za upis
 • Potvrda o radnom statusu oca – za zaposlene elektronički zapis (potvrda) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO o prijavama na mirovinsko osiguranje (ispis staža), ne stariji od 30 dana računajući od dana podnošenja zahtjeva za upis, odnosno preslika ugovora za pomorce ukoliko isti postoji (ugovor za pomorce ne stariji od 1 godine)
 • Potvrda visokoškolske ustanove o statusu redovnog studenta (za studente)
 • Dokaz o statusu poljoprivrednika (za poljoprivrednike)
 • Za troje i više djece u obitelji, preslike rodnih listova za svu djecu u obitelji
 • Preslik rješenja mjerodavne službe o priznatom statusu invalida iz Domovinskog rata
 • Dokaz o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 • Dokaz o razvodu braka (presuda, odnosno sudska odluka koja nadomješta suglasnost drugog roditelja), dokaz o smrti jednog roditelja, rodni list djeteta i
 • Nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja ili rješenje iz kojeg je razvidno da se radi o djetetu s teškoćama u razvoju
 • Preslika mjerodavne službe da je dijete smješteno u udomiteljsku obitelj
 • Preslika rješenja o doplatku za djecu, odnosno potvrda o isplaćenom doplatku za prethodni mjesec (potvrda se uzima na HZMO)
 • Dokaz o stupnju invalidnosti roditelja ukoliko isti postoji
 • Druge dokaze kojima se dokazuje prednost

Pravilnik o mjerilima i postupku upisa djece u dječje jaslice i vrtiće

Upisni upitnik – DV Dubrovnik

Dječji vrtići Dubrovnik